Verklaring van moderne slavernij

Definities

Verwijzingen naar “Altenar” in deze verklaring hebben betrekking op alle entiteiten binnen de

Altenar Groep, inclusief haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen.

Verwijzingen naar “onze” of “ons” in deze verklaring zijn van toepassing op Altenar als

bedrijf.

Verwijzingen naar “u” gelden voor medewerkers van Altenar.

Inleiding

Moderne slavernij is een misdaad en een schending van de fundamentele mensenrechten. Het neemt

verschillende vormen aan, zoals slavernij, dienstbaarheid, gedwongen en verplichte arbeid en

mensenhandel, die allemaal gemeen hebben dat een ander de vrijheid van een persoon ontneemt om ze

uit te buiten voor persoonlijk of commercieel gewin.

Altenar hanteert een nultolerantiebeleid ten opzichte van moderne slavernij, en we zetten ons in om in al

onze zakelijke transacties en relaties ethisch en integer te handelen, en om effectieve systemen en

controles te implementeren en af te dwingen om te garanderen dat er nergens in ons eigen bedrijf of in

een van onze toeleveringsketens sprake is van moderne slavernij.

We doen er ook alles aan om voor transparantie met betrekking tot ons eigen bedrijf en onze aanpak van

moderne slavernij in onze toeleveringsketens te zorgen, in overeenstemming met onze

bekendmakingsverplichtingen volgens de Wet op de moderne slavernij 2015.

We verwachten dezelfde hoge maatstaven van al onze aannemers, leveranciers en andere zakelijke

partners, en als onderdeel van onze contracteringsprocessen,

Dit beleid is van toepassing op alle personen die in welke hoedanigheid dan ook voor ons of namens ons

werken, met inbegrip van werknemers op elk niveau, directeuren, leidinggevenden, uitzendkrachten,

gedetacheerde werknemers, vrijwilligers, stagiaires, agenten, aannemers, externe adviseurs,

vertegenwoordigers van derden en zakenpartners.

Dit beleid maakt geen deel uit van de arbeidsovereenkomst van een werknemer en we hebben het recht,

dit beleid op elk moment te wijzigen.

Naleving van het beleid

U moet ervoor zorgen dat u dit beleid leest, begrijpt en naleeft.

Het is de verantwoordelijkheid van iedereen die voor ons werkt of onder onze controle staat om moderne

slavernij te voorkomen, op te sporen en te melden in welk deel van ons bedrijf of onze toeleveringsketens

dan ook. U bent verplicht om alle activiteiten te vermijden die kunnen leiden tot of suggereren dat dit

beleid wordt geschonden. U moet uw lijnmanager OF een directeur van het bedrijf zo snel mogelijk in

kennis stellen als u denkt of vermoedt dat een conflict met dit beleid heeft plaatsgevonden of in de

toekomst kan plaatsvinden.

U wordt aangemoedigd om in een zo vroeg mogelijk stadium bezorgdheid te uiten over problemen of

vermoedens van moderne slavernij in welk deel van ons bedrijf of toeleveringsketens van leveranciers

dan ook. Als u denkt of vermoedt dat er een schending van dit beleid heeft plaatsgevonden of dat dit kan

gebeuren, moet u uw lijnmanager of bedrijfsdirecteur zo snel mogelijk daarvan op de hoogte stellen.

Indien van toepassing en rekening houdend met het welzijn en de veiligheid van lokale werknemers als

prioriteit, zullen we onze toeleveranciers ondersteuning en begeleiding bieden bij het aanpakken vandwang-, misbruik- en uitbuitingspraktijken in hun eigen bedrijf en toeleveringsketens.

Als u niet zeker weet of een bepaalde handeling, de benadering van werknemers in het algemeen of hun

arbeidsomstandigheden binnen een van onze toeleveringsketens een van de verschillende vormen van

moderne slavernij vormen, bespreek dit dan met uw lijnmanager of bedrijfsdirecteur.

We streven ernaar om openheid aan te moedigen en zullen iedereen ondersteunen die te goeder trouw

oprechte zorgen uit in het kader van dit beleid, zelfs als blijkt dat ze zich vergissen. We streven ernaar

dat niemand wordt benadeeld als gevolg van het te goeder trouw melden van een vermoeden dat

moderne slavernij, in welke vorm dan ook, plaatsvindt of kan plaatsvinden in welk deel van ons bedrijf of

onze toeleveringsketens dan ook.

Nadelige behandeling is onder meer ontslag, disciplinaire maatregelen, bedreigingen of een andere

nadelige behandeling in verband met het uiten van een zorg.

Als u van mening bent dat u op een dergelijke manier bent bejegend, dient u uw lijnmanager

hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Schendingen van dit beleid

Elke werknemer die dit beleid schendt, krijgt te maken met disciplinaire maatregelen, die kunnen leiden tot

ontslag wegens wangedrag of grof wangedrag. We kunnen onze relatie met andere personen en

organisaties die namens ons werken beëindigen als ze dit beleid schenden.