Privacybeleid voor kandidaten

Laatst bijgewerkt: 14.10.2022

1. Domein

Altenar begrijpt dat uw privacy belangrijk voor u is. In dit privacybeleid inzake werving wordt beschreven hoe we uw persoonlijke gegevens behandelen en beschermen in verband met de wervingsprocessen en -programma's van Altenar.

Zoals de meeste bedrijven hebben en verwerken we een breed scala aan informatie, waarvan sommige betrekking hebben op personen die voor ons solliciteren. Dit Privacybeleid is alleen van toepassing op de persoonlijke gegevens van sollicitanten, potentiële kandidaten voor een baan en degenen die deelnemen aan het wervingsproces.

Altenar behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid inzake Werving te wijzigen. We zullen eventuele wijzigingen in ons Privacybeleid inzake Werving op deze pagina plaatsen en u aanmoedigen om het regelmatig te controleren.

Door uw persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken, erkent u en stemt u ermee in dat u dit privacybeleid inzake werving hebt gelezen en begrepen, en dat u uw persoonlijke gegevens gebruikt op de manier die wordt beschreven in dit Privacybeleid.;


2. Het delen van gegevens

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met derden voor de verwerking van uw aanvraag, waaronder:

 • Andere bedrijven binnen de Altenar Group;
 • Wetshandhavingsinstanties, regelgevers en toezichthoudende autoriteiten waar we wettelijk verplicht zijn dit te doen;
 • Externe dienstverleners.

3. Persoonlijke gegevens/informatie die we van u verzamelen

De soorten persoonlijke gegevens die we van u vragen en de manieren waarop we deze verwerken, worden bepaald door de vereisten van het land waarin de functie waarvoor u solliciteert zich bevindt, en niet het land waarin u woont. Wij verzamelen persoonlijke gegevens rechtstreeks wanneer u solliciteert naar een baan. Dit kan informatie zijn die is opgenomen in uw curriculum vitae, inclusief maar niet beperkt tot naam, achternaam, adres, locatie, werkervaringsgeschiedenis, opleidingsgeschiedenis etc.

4. Gebruik van persoonlijke gegevens

We verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens voor legitieme doeleinden, personeelszaken en zakelijke redenen om:

 • kandidaten te identificeren en evalueren voor potentiële banen, evenals voor toekomstige functies die mogelijk beschikbaar komen;
 • administratie bij te houden met betrekking tot werving en indienstneming;
 • te zorgen voor naleving van wettelijke vereisten;
 • onze wettelijke rechten te beschermen voor zover toegestaan door de wet;

5. Wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens

Onze Verwerking van uw persoonlijke gegevens voor de hierboven genoemde doeleinden is gebaseerd op:

 • legitiem zakelijk belang bij het evalueren van uw sollicitatie om onze relatie met u te beheren, om ervoor te zorgen dat we geschikte werknemers werven en om de doeltreffendheid van ons wervingsproces in het algemeen te evalueren en te behouden;
 • het uitvoeren van contractuele en precontractuele maatregelen met betrekking tot onze potentiële arbeidsrelatie met u;
 • naleving van de toepasselijke wetgeving met betrekking tot persoonlijke gegevens die nodig zijn om te voldoen aan onze wettelijke of reglementaire verplichtingen;

6. Uw rechten

We nemen redelijke maatregelen die zijn ontworpen om uw persoonlijke gegevens nauwkeurig, volledig en up-to-date te houden voor de doeleinden waarvoor deze worden verzameld en gebruikt. We hebben ook maatregelen geïmplementeerd die zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat onze verwerking van uw persoonlijke gegevens voldoet aan dit Privacybeleid inzake Werving en de toepasselijke wetgeving. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving hebt u mogelijk de volgende rechten:

 • een recht om een kopie op te vragen van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren en details over hoe we die informatie gebruiken;
 • een recht om uw persoonlijke gegevens te wijzigen of te rectificeren als de informatie die over u wordt bewaard onjuist of verouderd is;
 • een recht op overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens;
 • een recht om verwijdering van uw persoonlijke gegevens te vragen;
 • een recht om te eisen dat wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens staken of dat wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken;
 • een recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in te trekken, voor zover onze verwerking afhankelijk is van uw toestemming als de wettelijke basis voor verwerking. Dit recht is mogelijk niet van toepassing als er andere wettelijke redenen zijn om door te gaan met de verwerking of als we bepaalde persoonlijke gegevens moeten bewaren waar vereist of toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; en/of
 • het recht om ons instructies te geven over de verwerking van uw persoonlijke gegevens in geval van overlijden;

Bovendien, en indien toegestaan door de toepasselijke wetgeving, hebt u mogelijk het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Als u een klacht wilt indienen om toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens die we over u hebben verzameld, deze te bekijken, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen, om een recht met betrekking tot uw persoonlijke gegevens te doen gelden of om te bespreken hoe we verwerken, neem dan contact met ons op via: [email protected].

7. Hulpmiddelen voor sociale media

Ons sollicitatieproces stelt u in staat om ons relevante persoonlijke gegevens te verstrekken uit informatie die u heeft met externe providers (d.w.z. LinkedIn, Facebook, Twitter). Als u uw persoonlijke gegevens van websites van derden gebruikt, worden deze gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid.

8. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

WWe bewaren uw persoonlijke gegevens voor een periode van 12 maanden, vanaf onze laatste interactie met u, tenzij we een andere wettige reden hebben om de informatie langer te bewaren. Na deze periode zullen we uw persoonlijke gegevens veilig verwijderen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Als we uw persoonlijke gegevens in ons bestand willen bewaren, op basis van het feit dat zich in de toekomst een nieuwe mogelijkheid voordoet en we u daarvoor in overweging willen nemen, zullen we u afzonderlijk schrijven en uw uitdrukkelijke toestemming vragen om uw persoonlijke gegevens gedurende een vaste periode te bewaren op basis daarvan.

9. Overdracht van informatie

Door onze site te gebruiken of een contract met ons aan te gaan, moeten we mogelijk gegevens (inclusief uw persoonlijke gegevens) overdragen aan andere bedrijven in onze bedrijfsgroep. Als gegevens buiten de EER worden overgedragen, zullen we zorgen voor een bescherming van uw gegevens volgens de norm vereist binnen de EER en zullen we alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat er passende maatregelen worden genomen om uw persoonlijke gegevens zo veilig mogelijk te houden binnen de EER en in overeenstemming met ons Privacybeleid.

10. Contact

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of als u wilt communiceren met onze functionaris voor gegevensbescherming of het team voor gegevensprivacy, neem dan contact met ons op via: [email protected]