Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 30.08.2023

Altenar begrijpt dat uw privacy belangrijk voor u is en dat u het belangrijk vindt hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt. Wij respecteren en waarderen de privacy van iedereen die onze website ("Onze Sites") bezoekt of onze Diensten gebruikt. We zullen persoonlijke gegevens alleen verzamelen en gebruiken op manieren die hier worden beschreven, en op een manier die in overeenstemming is met onze verplichtingen en uw rechten volgens de wet.

Dit Privacybeleid is ontworpen om u informatie te verschaffen over onze privacypraktijken en om u te helpen begrijpen welke privacykeuzes u heeft wanneer u onze Sites en Diensten gebruikt.

U kunt contact met ons opnemen als u aanvullende vragen heeft of meer informatie nodig heeft over ons privacybeleid of manieren om een beroep te doen op een van uw privacygerelateerde rechten.


Gegevensbeheerder Details

Altenar Technologies Ltd

Isle of Man 14 Athol St, Douglas IM1 1JA, Verenigd Koninkrijk

E-mail: [email protected]


WIE WIJ ZIJN EN WAT WE DOEN

Altenar is een technologiebedrijf dat voornamelijk actief is in de iGaming-industrie en software aanbiedt via een software-as-a-service (SaaS) model aan Business-to-Customer (B2C) operators.


DEFINITIES

In dit beleid hebben de volgende termen de volgende betekenissen:

Persoonsgegevens: betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ('betrokkene'); een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder door verwijzing naar een identificator zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator;

Verwerking, verwerkingen, verwerken: elke activiteit die het gebruik van Persoonsgegevens omvat of zoals de Gegevensbeschermingswetgeving anderszins verwerking, verwerkingen of verwerking kan definiëren. Het omvat elke bewerking of reeks bewerkingen die worden uitgevoerd op Persoonsgegevens of op sets Persoonsgegevens, al dan niet geautomatiseerd, zoals verzamelen, registreren, organiseren, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, openbaarmaken door verzending, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, afstemming of combinatie, beperking, wissen of vernietigen;

Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker: zoals gedefinieerd in de Gegevensbeschermingswetgeving.

Gegevensbeschermingswetgeving: betekent EU-gegevensbeschermingswetten en, in zoverre van toepassing, de gegevensbeschermings- of privacywetten van elk ander land;

"EU-gegevensbeschermingswetten" betekent EU-richtlijn 95/46/EG, zoals omgezet in nationale wetgeving van elke lidstaat en zoals gewijzigd, vervangen of vervangen van tijd tot tijd, inclusief de AVG en wetten die de AVG implementeren of aanvullen;

"AVG" betekent EU-algemene verordening gegevensbescherming 2016/679;

"Cookie" betekent een klein tekstbestand dat door onze site op uw apparaat wordt geplaatst wanneer u onze site bezoekt of bepaalde functies van onze services gebruikt;


GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN

We verzamelen en verwerken uw persoonlijke gegevens voor verschillende legitieme doeleinden zoals gedefinieerd in de gegevensbeschermingswetgeving. Deze omvatten:

Gegevens verzameld uit het contactformulier op de website:

- Identificatiegegevens: voornaam, achternaam of soortgelijke identificatoren.

- Contactinformatie: e-mailadres en mobiel telefoonnummer dat u op vrijwillige basis verstrekt.

- Berichtgegevens: alle informatie die u verstrekt in het relevante veld van het contactformulier.

- Cookiegegevens: raadpleeg het Cookiebeleid.

- Marketing- en communicatiegegevens: uw voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van marketingmateriaal van ons en onze derde partijen, uw communicatievoorkeuren en alle correspondentie die we met u hebben gehad.


We verzamelen geen bijzondere categorieën gevoelige gegevens, zoals gegevens over ras of etnische oorsprong, politieke meningen, religieuze of filosofische overtuigingen of vakbondslidmaatschap.


De informatie die we verzamelen van gebruikers is afhankelijk van de specifieke interactie van een gebruiker met een website. Bijvoorbeeld, de informatie die we verzamelen van gebruikers die alleen door de website navigeren, zal verschillen van gebruikers die een accountprofiel aanmaken of transacties voor diensten via de website uitvoeren. Verschillende delen van dit privacybeleid kunnen op verschillende momenten van toepassing zijn op gebruikers.


Wanneer u zich registreert voor een account, kunnen we u vragen om contactgegevens, zoals naam en achternaam, bedrijfsinformatie, adres, e-mailadres en telefoonnummer. De persoonlijke informatie die u wordt gevraagd te verstrekken en de redenen waarom we deze verzamelen, worden beschreven in onze serviceovereenkomst.

Opmerking: Als u solliciteert voor een baan bij Altenar, raadpleeg dan de Kandidaten Privacyverklaring | Sportsbook Software en Dienstverlener.


BESCHRIJVING VAN DE VERWERKING

We gebruiken de verzamelde informatie op verschillende manieren, waaronder:

- Verbetering van gepersonaliseerde en uitbreiding van hun website

- Begrijpen en analyseren hoe u een website gebruikt

- Ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en functies

- U voorzien van informatie over producten of diensten die u bij ons aanvraagt of waarvan wij denken dat deze interessant voor u kunnen zijn, indien u hebt ingestemd om voor dergelijke doeleinden gecontacteerd te worden

- Het verbeteren van de functionaliteit van onze site en/of het diagnosticeren van problemen met onze servers

- Voldoen aan wettelijke of wettelijke verplichtingen.

- Marketingdoeleinden


HOE EN WAAR SLAAN WE UW PERSOONSGEGEVENS OP OF VERSTUREN WE ZE?

We zullen uw gegevens opslaan en verwerken volgens de best practices en beveiligingsnormen in de


 branche. Een deel van die verwerking vindt plaats op onze kantoren in Malta en Griekenland, evenals bij onze hostingproviders in Amsterdam of Google Cloud. Over het algemeen nemen we maatregelen om gegevens binnen de EU en de EER te verwerken. Altenar kan uw gegevens moeten overdragen naar derde landen die door de Europese Unie als voldoende beveiliging voor de bescherming van persoonsgegevens worden beschouwd.

Wanneer uw persoonlijke gegevens worden gedeeld met een derde partij, zullen we de nodige stappen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig, beveiligd en in overeenstemming met uw rechten, onze verplichtingen en de verplichtingen van de derde partij onder de wet worden behandeld. We zorgen ervoor dat onze contracten met die derde partijen de juiste GDPR-modelclausules bevatten en dat al onze derde partijen ook voldoen aan de GDPR, zodat uw gegevens beschermd zijn buiten onze organisatie, zoals binnenin.

In sommige beperkte omstandigheden kunnen we wettelijk verplicht zijn bepaalde persoonlijke gegevens te delen, als we betrokken zijn bij juridische procedures of voldoen aan wettelijke verplichtingen, een gerechtelijk bevel of de instructies van een overheidsinstantie.

De gegevens die we verzamelen via onze diensten kunnen worden verwerkt door een of meer van de volgende partijen:

Vertrouwde dienstverleners zoals technologie, ondersteuning, marketing en verkoopdienstverleners of CRM-tools

Ouder- of dochterondernemingen van Altenar

Softwarebedrijven die door Altenar zijn ingeschakeld om het wervingsproces te optimaliseren en te faciliteren.

Personen binnen het marketing- en verkoopsteam van Altenar om relevante marketingcommunicatie te ontvangen waarop u zich heeft geabonneerd of waarvoor u toestemming heeft gegeven, indien van toepassing.


TECHNISCHE MAATREGELEN OM UW GEGEVENS TE BESCHERMEN

De beveiliging van uw persoonlijke gegevens is essentieel voor ons, en om uw gegevens te beschermen, nemen we verschillende technische beveiligingsmaatregelen, waaronder, maar niet beperkt tot:

- Toegangscontroleprocedures om de toegang tot uw persoonlijke gegevens te beperken tot die medewerkers, contractanten en andere derde partijen die een legitieme behoefte hebben om te weten en ervoor te zorgen dat ze onderworpen zijn aan vertrouwelijkheidsverplichtingen;

- Implementatie van technische beveiligingsmaatregelen, zoals het gebruik van firewalls met sterke toegangscontrolesets, versleuteling van gevoelige informatie, veilige codering, strikte wachtwoordhandhaving en eindpuntbescherming;

- Procedures voor het omgaan met gegevensinbreuken (het onbedoeld of onwettig vernietigen, verliezen, wijzigen, ongeoorloofd openbaar maken van of toegang tot uw persoonlijke gegevens), inclusief het u op de hoogte stellen en/of de toezichthoudende autoriteit waar we wettelijk verplicht zijn dit te doen;

- Penetratietests en kwetsbaarheidsevaluaties

Altenar heeft een Informatiebeveiligingsbeheersysteem geïmplementeerd op basis van de ISO27001-norm en onderhoudt passende administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen.


OVERDRACHT VAN UW INFORMATIE NAAR HET BUITENLAND

Door onze site te gebruiken of een contract met ons aan te gaan voor het leveren van diensten, kan het zijn dat we gegevens (inclusief uw persoonlijke gegevens) moeten overdragen naar andere bedrijven in onze bedrijfsgroep. Als gegevens buiten de EER worden overgedragen, zullen we ervoor zorgen dat uw gegevens op de vereiste standaard binnen de EER worden beschermd en zullen we alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat adequate maatregelen worden genomen om uw persoonlijke gegevens even veilig te houden als binnen de EER en in overeenstemming met deze Privacyverklaring.


GEGEVENSBESCHERMING

Altenar bewaart uw persoonlijke gegevens, indien nodig, gedurende de relevante zakelijke relatie. We kunnen ook persoonlijke gegevens langer bewaren dan de duur van de zakelijke relatie als we deze bewaren om onszelf te beschermen tegen juridische claims, voor analyse of historische archivering, of om te voldoen aan ons informatiemanagementbeleid en schema's.


Uw RECHTEN

We nemen redelijke maatregelen die zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens nauwkeurig, volledig en up-to-date blijven voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld en gebruikt. We hebben ook maatregelen geïmplementeerd die zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat onze verwerking van uw persoonlijke gegevens voldoet aan deze Privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving.

Overeenkomstig de geldende wetgeving heeft u mogelijk een of meer van de volgende rechten:

- Het recht om een kopie van de persoonsgegevens die we over u hebben te vragen en details over hoe we die informatie gebruiken;

- Het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren of te rectificeren als een van de informatie over u onjuist of verouderd is;

- Het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;

- Het recht om verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken;

- Het recht om te eisen dat we de verwerking van uw persoonsgegevens stopzetten of dat we de verwerking van uw persoonsgegevens beperken;

- Het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken, voor zover onze verwerking berust op uw toestemming als rechtsgrondslag voor


 verwerking. Dit recht is mogelijk niet van toepassing als er andere wettelijke rechtvaardigingen zijn om de verwerking voort te zetten of als we bepaalde persoonsgegevens moeten bewaren waarvoor vereist of toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; en/of

- Het recht om ons instructies te geven met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens in geval van overlijden.

Bovendien, en indien toegestaan door de toepasselijke wetgeving, heeft u mogelijk het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Als u een verzoek wilt indienen om toegang te krijgen tot, uw persoonsgegevens te bekijken, te corrigeren, te wissen of over te dragen die we over u hebben verzameld, om een recht met betrekking tot uw persoonsgegevens in te roepen, of om te bespreken hoe we uw persoonsgegevens verwerken, neem dan contact met ons op via: [email protected]

Als u om welke reden dan ook geen toegang kunt krijgen tot dit formulier, kunt u contact met ons opnemen via de informatie aan het einde van deze Privacyverklaring.


WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Dit Privacybeleid treedt in werking vanaf de datum van afgifte ervan. Indien het nodig is om te voldoen aan nieuwe vereisten opgesteld door toepasselijke wetten of technische vereisten, behouden we ons het recht voor om het huidige Privacybeleid aan te passen. De meest actuele versie van dit privacybeleid zal worden gepubliceerd op de website, en eventuele wijzigingen worden van kracht zodra ze op de website zijn geplaatst of zoals door ons is aangegeven.