Language

English

/

Spanish

/

Russian

/

Portuguese

/

Italian

/

French

/

German

/

Dutch

PRIVACYBELEID

Laatst bijgewerkt: 14.10.2022

Altenar begrijpt dat uw privacy belangrijk voor u is en dat u geeft om hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt. We respecteren en waarderen de privacy van iedereen die onze website ('Onze Sites') bezoekt of onze Diensten gebruikt. We zullen persoonlijke gegevens alleen verzamelen en gebruiken op manieren die hier worden beschreven, en op een manier die in overeenstemming is met onze verplichtingen en uw rechten volgens de wet.

Dit privacybeleid is ontworpen om u te helpen informatie te verkrijgen over onze privacypraktijken en om u te helpen uw privacykeuzes te begrijpen wanneer u onze Sites en Diensten gebruikt.

U kunt contact met ons opnemen als u aanvullende vragen heeft of meer informatie wenst over ons privacybeleid of manieren om uw privacygerelateerde rechten uit te oefenen. 


Details gegevensbeheerder

Altenar Technologies Ltd

Isle of Man 14 Athol St, Douglas IM1 1JA, Verenigd Koninkrijk 

E-mail: dataprotection@altenar.com


WIE WIJ ZIJN EN WAT WIJ DOEN

Altenar is een technologiebedrijf dat voornamelijk actief is in de igaming-industrie en software aanbiedt via een software-as-a-service (SaaS)-model aan Business-to-Customer (B2C)-operators.  


DEFINITIES

In dit beleid hebben de volgende termen de volgende betekenis: 

Persoonlijke gegevens: betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘betrokkene’); als identificeerbaar wordt een natuurlijke persoon beschouwd die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator; 

Verwerking, processen, proces: ofwel elke activiteit die het gebruik van Persoonlijke gegevens met zich meebrengt ofwel zoals de Wetgeving inzake gegevensbescherming anderszins verwerking, processen of proces kan definiëren. Het omvat elke bewerking of elk geheel van bewerkingen dat wordt uitgevoerd op Persoonlijke gegevens of op een geheel van Persoonlijke gegevens, al dan niet geautomatiseerd, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, openbaarmaking door verzending, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, afstemming of combinatie, beperking, uitwissing of vernietiging. 

Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker: zoals gedefinieerd in de Wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wetgeving inzake gegevensbescherming: verwijst naar de EU-gegevensbeschermingswetten en, voor zover van toepassing, de gegevensbeschermings- of privacywetten van enig ander land;

"EU-wetgeving inzake gegevensbescherming" betekent de EU-richtlijn 95/46/EG, zoals omgezet in de nationale wetgeving van elke lidstaat en zoals van tijd tot tijd gewijzigd of vervangen, inclusief door de AVG en wetten die de AVG implementeren of aanvullen;

"AVG" betekent EU Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679;

“Cookie” betekent een klein tekstbestand dat door onze site op uw apparaat wordt geplaatst wanneer u onze site bezoekt of bepaalde functies van onze diensten gebruikt;


INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN

We verzamelen en verwerken uw persoonlijke gegevens om verschillende redenen die gerechtvaardigd zijn volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming.  Waaronder: 

Informatie verzameld via het contactformulier op de website:

– Identificatiegegevens: Voor-en achternaam

- Contactgegevens: (e-mail en mobiel telefoonnummer) vrijwillig aan ons verstrekt 

– Berichtgegevens: alle gegevens die u ons verstrekt door het betreffende veld in het contactformulier in te vullen,

– Cookiegegevens: zie het Cookiebeleid.


We verzamelen geen speciale categorieën – gevoelige gegevens, waaronder gegevens die raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen of lidmaatschap van een vakbond onthullen. 


De informatie die we van gebruikers verzamelen, is afhankelijk van de specifieke interactie van een gebruiker met een website. De informatie die we bijvoorbeeld verzamelen van gebruikers die alleen op de website navigeren, zal verschillen van gebruikers die een accountprofiel aanmaken of transacties uitvoeren voor diensten via de website. Verschillende delen van dit privacybeleid kunnen op verschillende tijdstippen van toepassing zijn op gebruikers. 


Wanneer u zich registreert voor een account, kunnen we u om uw contactgegevens vragen, zoals voor- en achternaam, bedrijfsinformatie, adres, e-mailadres en telefoonnummer.  De persoonlijke informatie die u wordt gevraagd om te verstrekken en de redenen waarom we deze verzamelen, worden beschreven in onze serviceovereenkomst.

Opmerking: Als u solliciteert naar een baan bij Altenar, raadpleeg dan de privacyverklaring voor kandidaten. 


BESCHRIJVING VAN DE VERWERKING 

We gebruiken informatie die we verzamelen op verschillende manieren, waaronder:

 • Personalisatie verbeteren en hun website uitbreiden
 •  Begrijpen en analyseren hoe u een website gebruikt
 •  Nieuwe producten, diensten en functies ontwikkelen
 • U voorzien van informatieproducten of -diensten die u bij ons aanvraagt of waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren wanneer u toestemming hebt gegeven om voor dergelijke doeleinden gecontacteerd te worden 
 • Om de functionaliteit van onze site te verbeteren en/of problemen met onze servers te diagnosticeren
 • Om te voldoen aan enige regelgevende of wettelijke verplichting
 • Marketingdoeleinden


HOE EN WAAR BEWAREN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OF DRAGEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OVER? 

We zullen uw gegevens opslaan en verwerken volgens de beste praktijken en beveiliging in de sector. Een deel van die verwerking vindt plaats op onze kantoren in Malta en Griekenland, evenals bij onze hostingproviders in Amsterdam of Google Cloud.  Over het algemeen treffen wij maatregelen om gegevens binnen de EU en de EER te verwerken. Het is mogelijk dat Altenar uw gegevens moet doorgeven aan derde landen die volgens de Europese Unie voldoende waarborgen bieden voor de bescherming van persoonlijke gegevens. 

Wanneer uw persoonlijke gegevens worden gedeeld met een derde partij, zullen we de nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig, betrouwbaar en in overeenstemming met uw rechten, onze verplichtingen en de wettelijke verplichtingen van de derde partij worden behandeld. We zorgen ervoor dat onze contracten met die derde partijen de juiste AVG-modelclausules bevatten en dat al onze derde partijen ook voldoen aan de AVG, zodat uw gegevens buiten onze organisatie worden beschermd, net als binnen onze organisatie.

In bepaalde beperkte omstandigheden kunnen we wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonlijke gegevens te delen, als we betrokken zijn bij een gerechtelijke procedure of als we voldoen aan wettelijke verplichtingen, een gerechtelijk bevel of de instructies van een overheidsinstantie.

De gegevens die we via onze diensten verzamelen, kunnen worden verwerkt door een of meer van de volgende instanties:

 • Vertrouwde dienstverleners zoals dienstverleners op het gebied van technologie, ondersteuning, marketing en verkoop
 • Accountants
 • Andere bedrijven binnen de groep

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is essentieel voor ons en om uw gegevens te beschermen, nemen we verschillende technische beveiligingsmaatregelen, waaronder maar niet beperkt tot: 

 • procedures voor toegangscontrole om de toegang tot uw persoonlijke gegevens te beperken tot die werknemers, contractanten en andere derde partijen die een legitieme behoefte hebben om op de hoogte te zijn en ervoor te zorgen dat zij onderworpen zijn aan geheimhoudingsplichten;
 • het implementeren van technische beveiligingsmaatregelen, zoals het gebruik van firewalls met sterke toegangscontrolesets, versleuteling van gevoelige informatie, veilige codering, veilige wachtwoordafdwinging en eindpuntbeveiliging;
 • procedures voor het afhandelen van datalekken (onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot uw persoonlijke gegevens), inclusief het op de hoogte stellen van u en/of de toezichthoudende autoriteit waar we wettelijk verplicht zijn dit te doen;
 • penetratietesten en kwetsbaarheidsbeoordelingen

 

OVERZEESE OVERDRACHT VAN UW INFORMATIE

Door onze site te gebruiken of een contract met ons aan te gaan voor het leveren van diensten, moeten we mogelijk gegevens (inclusief uw persoonlijke gegevens) overdragen aan andere bedrijven in onze bedrijfsgroep. Als gegevens buiten de EER worden overgedragen, zullen we zorgen voor een bescherming van uw gegevens volgens de norm vereist binnen de EER en zullen we alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat er passende maatregelen worden genomen om uw persoonlijke gegevens zo veilig mogelijk te houden binnen de EER en in overeenstemming met dit privacybeleid.


DATARETENTIE

Altenar bewaart uw persoonlijke gegevens, voor zover nodig, voor de duur van de relevante zakelijke relatie.  We kunnen persoonlijke gegevens ook langer bewaren dan de duur van de zakelijke relatie als we ze bewaren om onszelf te beschermen tegen juridische claims, ze gebruiken voor analyse of het bijhouden van historische gegevens of om te voldoen aan ons informatiebeheerbeleid en onze schema's.  


UW RECHTEN

We nemen redelijke maatregelen die zijn ontworpen om uw persoonlijke gegevens nauwkeurig, volledig en up-to-date te houden voor de doeleinden waarvoor deze worden verzameld en gebruikt. We hebben ook maatregelen geïmplementeerd die zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat onze verwerking van uw persoonlijke gegevens voldoet aan deze privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving.

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving heeft u mogelijk een of meer van de volgende rechten:

 • een recht om een kopie op te vragen van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren en details over hoe we die informatie gebruiken;
 • een recht om uw persoonlijke gegevens te wijzigen of te rectificeren als de informatie die over u wordt bewaard onjuist of verouderd is;
 • een recht op overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens;
 • een recht om verwijdering van uw persoonlijke gegevens te vragen;
 • een recht om te eisen dat wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens staken of dat wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken;
 • een recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in te trekken, voor zover onze verwerking afhankelijk is van uw toestemming als de wettelijke basis voor verwerking. Dit recht is mogelijk niet van toepassing als er andere wettelijke redenen zijn om door te gaan met de verwerking of als we bepaalde persoonlijke gegevens moeten bewaren waar vereist of toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; en/of
 • een recht om ons instructies te geven over de verwerking van uw persoonlijke gegevens in geval van overlijden.

Bovendien, en indien toegestaan door de toepasselijke wetgeving, hebt u mogelijk het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Als u een verzoek wilt indienen om de persoonlijke gegevens die wij over u hebben verzameld in te zien, te bekijken, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen, om een recht met betrekking tot uw persoonlijke gegevens te doen gelden of om te bespreken hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken, neem dan contact op met ons op: dataprotection@altenar.com 

Als u om welke reden dan ook geen toegang kunt krijgen tot dit formulier, kunt u contact met ons opnemen via de informatie aan het einde van deze privacyverklaring.

HOE BESCHERMEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Altenar heeft een informatiebeveiligingsbeheersysteem geïmplementeerd op basis van de ISO27001-norm en handhaaft passende administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen om uw Persoonlijke gegevens te beschermen.


WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid treedt in werking vanaf de datum van uitgifte. In het geval dat het nodig is om te voldoen aan nieuwe vereisten die zijn samengesteld door toepasselijke wetgeving of technische vereisten, behouden we ons het recht voor om het huidige privacybeleid te wijzigen. We zullen de huidige versie van dit privacybeleid op de website plaatsen en de datum waarop dergelijke wijzigingen van kracht worden na plaatsing op de website of voor de door ons aangegeven datum.Deze site maakt gebruik van cookies om u een betere browse-ervaring te bieden. Lees meer op hoe we cookies gebruiken en hoe u uw instellingen kunt wijzigen.